ΑΙΓΙΝΑ


Iερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος (Πόρτες)


 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ,ΣΠΕΤΣΩΝ,ΑΙΓΙΝΗΣ

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΟΡΤΩΝ ΑΙΓΙΝΗΣ   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου συνήλθε η Ερανική  επιτροπή του  Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Πορτών Αιγίνης, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που αφορούν την ανέγερση του 1ου τμήματος του Ι.Ναού.

Ύστερα από το άνοιγμα των επτά ( 7) κλειστών προσφορών που κατατέθηκαν στην γραμματέα της επιτροπής και μετά από αξιολόγηση των προσφερομένων παροχών, προήλθε το εξής αποτέλεσμα: Δύο(2) εκ των προσφορών ακυρώνονται ως ανεπίδεκτες εκτιμήσεως (διαφορετικό έντυπο, ανυπόγραφη προσφορά), έτερες δύο (2)  κρίνονται ως  υπερβολικά υπερτιμημένες, προκρίνονται δε τρείς ως αποδεκτές και σχετικά κατάλληλες.

  Επί των τριών  αυτών προσφορών , η Ερανική Επιτροπή συζήτησε εκτενώς αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους ( την τιμή, τα επιπλέον προσφερόμενα, την εμπειρία επί των έργων και την τεχνική γνώση των εργοληπτών )σύμφωνα και με το αρθ.21  του καν.55/1974.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή βαθμολόγησε τους προκριθέντες κατατάσσοντας αυτούς σε σειρά ανάλογα με τις παραμέτρους αξιολόγησης, αποφάσισε δε να καλέσει,  μετά την παρέλευση είκοσι ημερών και εάν τυχόν δεν υπάρξουν ενστάσεις, τον 1ον σε σειρά βαθμολογίας κ. Χρήστο Κορναράκη ως ανάδοχο του έργου.

   Η παρούσα ανακοίνωση αποφασίστηκε να αναρτηθεί έξωθεν της Αρχιερατικής Επιτροπείας Αιγίνης, δύο κεντρικών των Ιερών Ναών της νήσου Αιγίνης  καθώς και στη ηλεκτρονική σελίδα της Ι.Μητροπόλεως.        

 

 

    Η ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αίγινα  15  Φεβρουαρίου  2012