ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

 

Προς

Τους αξιοτίμους Γονείς και Κηδεμόνας

και τους αγαπητούς νέους, νέες και παιδιά

της καθ ημάς Θεοσώστου Επαρχίας

Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας

 

 

       Α γ α π η τ ο ί   Γ ο ν ε ί  ς  κ α ι   Κ η δ ε μ ό ν ε ς ,

                                                                                     

       Δοξάζομεν και πάλιν τον Ζωοδότην Κύριον, διότι διά την πολλήν Του αγαθότητα και φιλευσπλαγχνίαν μας ωδήγησε εις το τέλος μιας ακόμη κατηχητικής και σχολικής χρονιάς και μας εδώρησε τα πλούσια βιοτικά και πνευματικά αγαθά, και ιδιαιτέρως το δώρον της υγιείας και της μορφωτικής ανόδου.

       Η σκέψις όλων μας είναι τώρα στραμμένη εις τον αγώνα και την αγωνία των εξετάσεων των παιδιών μας, και η προσευχή και το ενδιαφέρον μας τα συνοδεύουν εις τα αγωνίσματα του Σχολείου.

       Όμως, σύντομα θα περάσουν και αυτά τα πνευματικά παλαίσματα της σχολικής νεολαίας μας και ευχόμεθα να στεφθούν υπό πλήρους επιτυχίας και θ αρχίσουν οι θερινές διακοπές με τα ιδιαίτερα προβλήματα και σοβαρούς κινδύνους.

       Η μεγάλη Μητέρα μας Εκκλησία δεν παύει να φροντίζει και κατ αυτήν την κρίσιμην περίοδον του θέρους για τα νιάτα μας, και γι αυτό μετά την λήξιν των Κατηχητικών Σχολείων διοργανώνει την λειτουργίαν των εκκλησιαστικών νεανικών κατασκηνώσεων.

      Οι Κατασκηνώσεις μας εις την Αίγιναν και τον Πόρον θα φιλοξενήσουν και εφέτος εκατοντάδες νέων και νεανίδων σε ξεχωριστές περιόδους, ανάλογα με την ηλικίαν των παιδιών. Επίλεκτα και άριστα καταρτισμένα στελέχη θα προσφέρουν με ζήλο ιερό και πολλήν αφοσίωσιν την διακονίαν των εις την Κατασκήνωσιν και όλον το  προσωπικόν θα τεθή εις την διάθεσιν των παιδιών μας. Οι πνευματικές αυτές οάσεις του καλοκαιριού θα προσφέρουν καλήν αναψυχήν, σωστήν ψυχαγωγίαν, ώρες προσευχής και περισυλλογής, διδακτικές και μορφωτικές ευκαιρίες, περιπάτους και εκδρομές, την απόλαυσιν των θαλασσίων λουτρών, αλλά και το ωραίον και υγιεινόν φαγητόν.

                

                         

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ :

 

                        Α΄)  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΗΣ (Τούρλος Βαγίας)

                                              

α) Παρασκευή 29 Ι ο υ ν ί ο υ Δ ε υ τ έ ρ α  9  Ι ο υ λ ί ο υ : διά αγόρια  Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και αποφοίτους ΣΤ΄ Δημοτικού.

β) Τρίτη 10 Ι ο υ λ ί ο υ Δ ε υ τ έ ρ α  23  Ι ο υ λ ί ο υ: διά τα κορίτσια Α΄ Γυμνασίου (απόφοιτες) έως και Γ΄ Λυκείου.

γ) Δευτέρα 23 Ι ο υ λ ί ο υ Τρίτη 31 Ι ο υ λ ί ο υ: διά κορίτσια Δ΄, Ε΄, και Στ΄ τάξεως Δημοτικού και απόφοιτες Δημοτικού.  

                                           

                                     Β΄)  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  ΠΟΡΟΥ

                                                                         

  20 Ιουλίου 2007 :  διά τα αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου.

 

 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

+ Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Ε Φ Ρ Α Ι Μ