ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

                                                                     

 ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011

 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 

ΕΦΡΑΙΜ

Χάριτι Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καί Τροιζηνίας

 

Π  ρ  ό  ς

Τούς εὐσεβεῖς καί εὐλογημένους παρά Κυρίου Χριστιανούς

τῆς θεοσώστου ταύτης ἐπαρχίας

 

...δι ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός.

Χριστούγεννα!  Ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν. Ἡ πολύρρυτος πηγή, ἀπό τῆς ὁποίας ἐξεπήγασαν ὅλες οἱ εὐλογίες ὅλων τῶν ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Ἰδού πώς τό κοντάκιον τῆς ἑορτῆς συνοψίζει ὅλο τό μυστήριον τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου Ἡ παρθένος (Μαριάμ) σήμερα τίκτει Αὐτόν πού εἶναι πάνω ἀπό κάθε οὐσία καί ἡ γῆ προσφέρει στόν ἀπρόσιτο αὐτόν Θεό τό σπήλαιον. Ἄγγελοι δοξολογοῦν τό γεγονός, μαζί μέ τούς ποιμένες, ἐνῶ οἱ μάγοι ὁδοιποροῦν (πρός Βηθλεέμ) μέ ὁδηγό τό ἀστέρι. Διότι γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας γεννήθηκε ὡς βρέφος ὁ προαιώνιος Θεός.

Τό πρῶτον πού διαπιστώνουμε, εἶναι τό μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Ὁμολογουμένως μέγα ἐστί τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον. Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί. (Α΄ Τιμ. 3,16)

Ὁ σαρκωθείς Θεός εἶναι ὑπερούσιος, πέρα ἀπό κάθε (κτιστή) οὐσία, ἀπρόσιτος, κανείς δέν μπορεῖ νά τόν πλησιάσει ἀπό μόνος του, πρό αἰώνων Θεός, αὐτοζωή καί πηγή τῆς ζωῆς ὡς ἀπό πάντα ὑπάρχων. Στό κοντάκιον ἐπισημαίνεται λίαν συνοπτικῶς καί ὁ σκοπός τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός γεννᾶται δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί τοῦτο ἀναλύεται στό σύμβολον τῆς πίστεως δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατῆλθε ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκώθηκε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, μέ τελικό σκοπό καί προορισμό νά γίνουμε σάν τόν Χριστό. Ἄς προσέξουμε πώς ἀκριβῶς τό λέγει τοῦτο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἄς γίνουμε σάν τόν Χριστό, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἔγινε σάν κι ἐμᾶς. Ἄς γίνουμε Θεοί γιά χάρη του, ἀφοῦ κι ἐκεῖνος ἔγινε ἄνθρωπος γιά χάρη μας. Ἔκανε δικό Του τό χειρότερο γιά νά δώσει σέ μᾶς τό καλύτερο. Ἔγινε πτωχός γιά νά πλουτίσουμε ἐμεῖς ἀπό τήν πτωχεία του. Ἔλαβε δούλου μορφήν, γιά νά ἀπολαύσουμε ἐμεῖς τήν ἐλευθερία. Κατέβηκε γιά νά ἀνεβοῦμε ἐμεῖς ψηλά... Ἄς δώσει ὁ καθένας μας τά πάντα, ἄς προσφέρει τά πάντα σ Ἐκεῖνον πού ἔδωσε τόν ἐαυτό Του ὡς λύτρο καί ἀντάλλαγμα γιά χάρη μας καί δέν ἔχουμε τίποτα καλύτερο νά Τοῦ προσφέρουμε ἀπό τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό, μέ τό νά ἐννοήσουμε καλά τό μυστήριο καί μέ τό νά γίνουμε γιά χάρη Ἐκείνου ὅσα Ἐκεῖνος ἔγινε γιά χάρη μας. (Γρηγ. Θεολ. Ε.Π.Ε. 1,68).    Δεχθῆτε εὐλαβέστατοι χριστιανοί τάς θερμάς πατρικάς ἑορτίους εὐχάς μας, ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς, προαιώνιος Υἱός τοῦ Θεοῦ, νά καταστήσῃ πάντας ἡμᾶς ἀξίους τῆς ἀγάπης του καί νά πληρώσῃ τάς καρδίας μας μέ τήν εἰρήνην καί τήν ἐλπίδα τῆς μεταξύ ἡμῶν εὐεργετικῆς παρουσίας Του.

Μέ ἑόρτιες πατρικές εὐχές

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ νηπιάσαντι

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

  Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ε Φ Ρ Α Ι Μ