" Την κλήσιν σου βεβαίωσον,

την ομολογίαν σου φύλαξον,

την πίστην σου πληροφόρησον,

την ελπίδα σου ασφάλισον,

την αγάπην σου μαρτύρησον,

την πολιτείαν σου άμεμπτον τήρησον,

ίνα αρέσης τω Κυρίω.

Αύτη η φροντίς πρέπει να είναι η αδιάλειπτος μελέτη της παρθένου"

 

(Ο άγιος Νεκτάριος προς Ευσεβία Μοναχή)