ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ο μονόχωρος δρφομικός ναός του αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα λαμπρό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, στην έμπροσθεν του οποίου αυλή δεσπόζει ένα υψηλό λιγερόκορμο κυπαρίσσι.

Στην δυτική εξωτερική όψη του ναού έχει χαραχθεί η επιγραφή : 

Ναός του Μεγαλομάρτυρος (Δημητρίου).

Άνωθεν της θύρας έχει επίσης χαραχθεί η εικόνα του αγίου Δημητρίου εφίππου και η επιγραφή :

 Ανακαινίστη εκ βάθρου ούτος ο θείος και πάντιμος ναός του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου δια συνδρομής και εξόδου Μιχαήλ Σπυρίδου και Αντωνίου Σπυρίδου και Ιωάννου Σπυρίδου. Ετελειώθη εν τω έτος (sic)1619 εν μηνί Δεκεμβρίου (sic) εις τις 6 .