ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Λίγο ανατολικότερα της Μονής της Αγίας Κυριακής βρίσκεται ο μονόχωρος δρομικός ναός του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Η ονομασία του αναφέρεται σε επιγραφή που βρίσκεται άνωθεν της θύρας της εισόδου:  ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ . Στην αψίδα του ιερού βήματος του ναού σώζονται λείψανα από την τοιχογραφία της Πλατυτέρας. Σε μικρή απόσταση από τον δυτικό τοίχο του ναού εσωτερικά υπάρχει μεταγενέστερος χθαμαλός διαχωριστικός τοίχος, ο οποίος δημιουργεί μικρό οστεοφυλάκιο επί του οποίου έχουν εναποτεθεί άταφοι σκελετοί.
Ως προς την χρονολογία ανιδρύσεως του ναού βρέθηκαν δύο επιγραφές στο εσωτερικό του ι.Ναού. Η πρώτη εξ αυτών αναφέρει : ςχλα( 6631-1123) Ινδικτιώνος ιδ΄γέγονεν ο Ναός του Μιχαήλ . Η άλλη έχει ως εξής : ςωκβ (6822-1324) Ινδικτιώνος ιβ΄+ Βρυενίων (οστά) κάτωθι θυσιαστήριον και ιερέων και μαρτύρων. Εκτός όμως από αυτές τις επιγραφές για τις οποίες εκφράστηκαν επιφυλάξεις, πρέπει να ληφθούν υπ όψιν και τα μορφολογικά και κατασκευαστικά δεδομένα για την χρονολογική κατάταξη του μνημείου, η οποία ίσως πρέπει να μετατεθεί μεταγενέστερα. Και στον ναό τούτο, λόγω της στρατηγικότατης θέσης του, έχουν διανοιχθεί στον δεξιό τοίχο οπές οι οποίες προφανώς λειτουργούσαν ως παρατήρητηρια και πολεμίστρες.