ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ Μητροπολίτου Πενταπόλεως

ΑΠΑΝΤΑ, ΤΟΜΟΣ Α΄

 

Α΄. ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Β΄. ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΨΥΧΗΣ

 

Εισαγωγή, επιμέλεια κειμένων, σχόλια, ευρετήρια :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ) ΑΙΓΙΝΗΣ

Copyright: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος ( Αγ.Νεκταρίου) Αιγίνης

Έκδοσις πρώτη : Αθήνα 2005

Επιμέλεια Εκδόσεως του Τόμου : Δημήτριος Β.Γόνης

Πληροφορίες-Παραγγελίες:Ι.Μ.ΑγίαςΤριάδος, τηλ: 22970-53800-6, fax :22970- 53998

 

Ολίγοι γνωρίζουν ότι ο Άγιος συνέγραψε περί τα εξήκοντα βιβλία, αναφερόμενα εις όλους τους τομείς της Θεολογικής επιστήμης. Ισχυρόν κίνητρον δια την συγγραφήν τόσων βιβλίων υπήρξεν η βαθεία επιθυμία  του ποιμένα Ιεράρχου να διαφωτισθή ο λαός του Θεού και να καλιεργηθή πνευματικά. Διεπίστωσε την αμάθεια και το πνευματικόν σκότος του λαού και ηθέλησε δια των κηρυγμάτων και των συγγραφών του να κατηχήση ορθοδόξως το ποίμνιο του.

Ο πρώτος σκοπός επομένως της συγγραφής ήτο ιεραποστολικός και ποιμαντικός.

Ο δεύτερος η ανάγκη να έχουν οι ιεροσπουδασταί της Ριζαρείου Σχολής ένα εγχειρίδιον διδακτικόν δια τας ανάγκας των μαθημάτων των, το οποίον με μοναδικήν επιμέλειαν ετοίμαζεν ο σοφός Διδάσκαλος. Εκ των μαθητών του, σημειωτέον, διεκρίθησαν πολλοί εις την Ιερωσύνην και την Ακαδημαϊκήν σταδιοδρομίαν.

Ο τρίτος είναι απολογητικός. Στην εποχή του κάνουν την εμφάνιση των οι σειρήνες του ορθολογισμού και του υλισμού. Έρχεται έτσι να στηρίξη το ορθόδοξον ποίμνιον από τα κηρύγματα της χωρίς Θεόν ζωής και δίδει απαντήσεις σε αιρετικές και αντιεκκλησιαστικές θέσεις με επιχειρήματα μοναδικής αποδεικτικής δυνάμεως.

Τέλος , ο τέταρτος λόγος, συναφής προς τον πρώτον , η λειτουργική καλλιέργεια των χριστιανών, η ενσυνείδητος συμμετοχή εις τα σωτήρια μυστήρια της μετανοίας και θείας Λειτουργίας. Ο λαός μας ταλαιπωρημένος από την μακραίωνη δουλεία είχε ανάγκη να αφήση την τυπολατρίαν και να οδηγηθή εις την ουσίαν της πνευματικής ζωής.

Ο Άγιος Νεκτάριος καθίσταται ούτω πρωτοπόρος πνευματικός οδηγός όλων των μετέπειτα πνευματικών σκαπανέων του εκκλησιαστικού χώρου καθ΄όλην την διάρκειαν του 20ου αιώνος.

 

(Εφραίμ Mητροπολ. Ύδρας, Απόσπασμα από τον Πρόλογο Ημερολογίου 2007 της Ι.Μονής Αγίου Νεκταρίου)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α΄. ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

 

α) Περί πίστεως

β) Περί υπομονής εν ταις θλίψεσιν

γ) Περί της αληθούς ελευθερίας και της σχέσεως αυτής προς την ηθικήν ελευθερίαν

δ) Περί εξομολογήσεως

ε) Περί της θείας Ευχαριστίας

στ) Περί της προς τον Θεόν οφειλομένης αγάπης και λατρείας

ζ) Εις την Μεγάλην Παρασκευήν

η) Περί μετανοίας

θ) Περί της εν πνεύματι και αληθεία λατρείας

ι) Μελέτη επί της ψυχής του ανθρώπου και του ζώου

 

Β΄. ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΨΥΧΗΣ

 

Τοις εντευξομένοις

α) Περί ηθικής ελευθερίας ότι ο άνθρωπος είνε ηθικώς ελεύθερος

β) Περί του απαραβιάστου και αυτεξουσίου

γ) Περί της αληθούς και της ψευδωνύμου ελευθερίας

δ) Περί του τρόπου καθόν δυνάμεθα να διαμείνωμεν ηθικώς ελεύθεροι

ε) Περί αμαρτίας

στ) Περί μετανοίας

ζ) Ότι η σωτηρία δια τε της χάριτος του Θεού και δια της θελήσεως του ανθρώπου κατορθούται

η) Περί εξομολογήσεως

θ) Περί εξομολογήσεως

ι)  Περί της θείας ευχαριστίας

ια) Λόγος περί των καθηκόντων ημών προς το άγιον θυσιαστήριον.