No comments yet

Εξώδικον

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Υδρας, ΝΠΔΔ, εδρεύοντος στην Υδρα, νομίμως εκπροσωπουμένου.
ΠΡΟΣ
Το  Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο  από τον κ. Υπουργό  των Οικονομικών κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, Καραγιώργη Σερβίας 10.
 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
 Με την από 29-12-16 εξώδικη δήλωσή σας, που μας κοινοποιήσατε σήμερα και την οποία προκάλεσε η αντίδικός μας Εταιρία με την επωνυμία ««HYDRA MARED” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» υπό τον διακριτικό τίτλο «HYDRA MARE DAE» εδρεύουσα εις Ζωγράφου Αττικής, Γ. Παπανδρέου 106β, ισχυρισθήκατε ότι η εκμισθωθείσα στην ως άνω Εταιρία έκταση εις θέση ΜΕΤΟΧΙ Θερμησίας Ερμιονίδας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και μας καλέσετε ν’ απόσχουμε από κάθε υλική και νομική ενέργεια επί της ως άνω δήθεν δημοσίας εκτάσεως.
Την ως άνω εξώδικο και ισχυρισμό σας ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕρητώς και κατηγορηματικώς, καθόσον η εκμισθωθείσα έκταση ανήκει από εκατονταετιών κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον Ιερό Ναό μας, διάδοχο της πάλαι ποτέ Ιεράς Μονής Παναγίας της Φανερωμένης, πράγμα  που έχει γίνει δεκτό από σωρεία δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων. Ολως ενδεικτικώς  αναφέρουμε:
-Με τις υπ’αριθμ. 44/1977 και 42/78 αποφάσεις αντίστοιχα του Ειρηνοδικείου Μάσσητος και Μον-λούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (δικάσαντος ως Εφετείου την έφεση του Δημοσίου), ακυρώθηκε αμετακλήτως το υπ’αριθμ. 987/1977 Πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής
-Με την υπ’αριθμ. 2/2011 απόφαση του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ναυπλίου απερρίφθη αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί ασφ-κών μέτρων νομής κατ’άρθρ. 22 παρ.1 ΑΝ 1539/1938 για το κτήμα ΜΕΤΟΧΙ
-Με την υπ’αριθμ. 334/17-7-1901 έκθεσή του Ειρηνοδίκη Υδρας προς τον Υπουργό των Οικονομικών κρίνεται ότι ο Ναός «νέμεται και κατέχει αποκλειστικώς, αδιαλείπτως  και ανεπιλήπτως ως κυρία την εν λόγω αγρίαν και δασώδη έκτασιν από Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον…»
Με  το υπ’αριθμ. 691/6-7-1900 έγγραφό του ο Οικονομικός Εφορος Σπετσών αναφέρει  για το ΜΕΤΟΧΙ ότι «… έχει επιβληθεί φόρος βοσκησίμων γαιών ως επί ιδιοκτήτων τοιούτων και ουχί ως εθνικών…»
-Με την υπ’αριθμ. 403/24-9-14 αμετάκλητη απόφαση του Μον-λούς Πλημ-κείου Ναυπλίου συνεδριάσαντος στο Κρανίδι Αργολίδος για φερόμενη παράβαση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου μου π. Ακινδύνου, Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μου, του άρθρ. 23 πργρ 3 Α.Ν. 1539/38 (κατάληψη κτήματος ευρισκομένου αδιαμφισβητήτως υπό την κατοχή του Δημοσίου), λόγω εκμισθώσεως  της επιδίκου εκτάσεως με το από 2-6-08 επίδικο μισθωτήριο στην «HYDRA MARED”», κηρύχθηκε αθώος ο νόμιμος εκπρόσωπός μου.
-Στο υπ’αριθμ. 449/2-4-09 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Αργολίδος αναφέρεται ότι «στην  περιοχή που διεκδικεί ο Ιερός Ναός δεν υπάρχει καταγεγραμμένο δημόσιο κτήμα…»
-Υπάρχει σωρεία συμβ-κώνμισθωτηρίων της εκτάσεως του ΜΕΤΟΧΙΟΥ από τον Ιερό Ναό από της ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα.
Επειδή ο Ι.Ναός με την υπ’αριθμ. 78/2006 πράξη δηλώσεως-συναινέσεως ενώπιον του Συμβ-φου Υδρας Παναγιώτη Μουρούκα που αποτελεί τίτλο εκ του νόμου κατ’ άρθρο 7 ν. 3800/1957 και έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών Μάσσητος τομ. 1557 αρ. 37 και Καλαυρίας τομ. 162 αρ. 220,  έχει και με αυτό τον τρόπο κατοχυρώσει τα δικαιώματά του επί του ΜΕΤΟΧΙΟΥ.
Επειδή, πέραν της αδιαλείπτου χρησικτησίας, οι ιστορικοί τίτλοι του Ι.Ναού είναι τα κατά καιρούς εκδοθέντα οθωμανικά ταπία από του έτους 1743 μέχρι του 1817 που έχουν καταχωρηθεί από το 1892 στα βιβλία ιδιοκτήτων δασών του δασονομείου Σπετσών.
Επειδή με την υπ’ αριθμ. 2569/1971 Σύμβαση ανταλλαγής ακινήτων και παραχωρήσεως άνευ ανταλλάγματος με αφορμή την μετάθεση της επαρχιακής οδού Ερμιόνης-Γαλατά στην οποία συνεβλήθησαν α) το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Επαμεινώνδα Παναγιώτου Παπασταυρόπουλο, διευθυντή της Οικονομικής Εφορίας Σπετσών και Ερμιονίδος β) ο Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας και γ) η εταιρία «GARDEN BEACH AE», όπου ευθέως αναγνωρίζεται η κυριότητα του Ι.Ν.στο κτήμα ΜΕΤΟΧΙ.
Επειδή όλα τα ανωτέρω και πολύ  περισσότερα έχουν κατατεθεί-γνωστοποιηθεί εγγράφως πλειστάκις και πολλαπλώς στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ουδέποτε προσέβαλε δικαστικώς τα δικαιώματα του Ι.Ναού στην έκταση, ουδέποτε εισέπραξε κάποιο μίσθωμα από οποιονδήποτε μισθωτή, παρά μόνο τον φόρο εισοδήματος εκ των μισθώσεων του Ι.Ναού στην έκταση.
Επειδή συνεπώς το Ελληνικό Δημόσιο ούτε ανήξερο της νομικής καταστάσεως του ΜΕΤΟΧΙΟΥ είναι και σε κάθε περίπτωση ουδέν δικαίωμα έχει επ’αυτού.
 Επειδή ο Ι.Ναός ως ΝΠΔΔ έχει την προστασία του Ελληνικού Δημοσίου.
 Επειδή το να καθίσταται το Ελληνικό Δημόσιο όργανο μιας αντιδίκου δυστρόπου εταιρίας (που έχασε πρωτοδίκως και προσπαθεί να δημιουργήσει ερείσματα για την εκκρεμή έφεσή της εκδικαζόμενη, όλως συμπτωματικώς την 14-1-16), προκειμένου να θιγούν δικαιώματα του Ιερού Ναού, συνιστά πράξη αντικείμενη στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ως άνω συμπεριφορά σας και για το περιεχόμενο της αποσταλείσης εξωδίκου.
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα εξακολουθήσουμε να προβαίνουμε σε κάθε νομική και υλική ενέργεια κρίνουμε επί του ΜΕΤΟΧΙΟΥ όπως μέχρι σήμερα, ως επί ιδιοκτήτου εκτάσεως και
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ν’απέχετε από κάθε ενέργεια που προσβάλλει το δικαίωμα πλήρους κυριότητός μας στο κτήμα ΜΕΤΟΧΙ Θερμησίας.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος και μάλιστα για αποζημίωση και άσκηση μηνύσεως κατά παντός αρμοδίου διοικητικού ή νομικού οργάνου σας προσβάλλει με πράξεις ή παραλείψεις ή ψευδείς γνωμοδοτήσεις τα δικαιώματά μας επί του ΜΕΤΟΧΙΟΥ, αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδόσει νόμιμα την παρούσα σ’αυτό που απευθύνεται αντιγράφοντάς το ολόκληρο στην έκθεση επιδόσεώς του.
Επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ. ΒΛΑΧΟΣ
                                                                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
                                                                    ΠΑΤΗΣΙΩΝ 88, ΑΘΗΝΑ
                                                                  ΤΗΛ. 2108218393, ΤΚ 10434

ΑΦΜ 019165899-Δ.Ο.Υ. Δ΄(ΙΑ) ΑΘΗΝΩΝ