No comments yet

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο Μ Η Ν Υ Μ Α 2 0 1 5

 Προς τον Ιερόν Κλήρον

              τους χορούς των Μοναχών

              και τον ευσεβή λαόν

              της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

                           Α γ α π η τ ο ί   ε ν   Χ ρ ι σ τ ώ   Α δ ε λ φ ο ί

                 κ α ι   τ έ κ ν α   ε ν   Κ υ ρ ί ω   Π ε ρ ι π ό θ η τ α ,

             Ὁ των αιώνων ποιητής και Δεσπότης Θεός των όλων, ο υπερούσιος, υπέρχρονος, άναρχος και ατελεύτητος, μας εχάρισε και εφέτος την είσοδόν μας εις το νέον έτος 2015από της ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και μας δίδεται η ευκαιρία να απευθύνουμε προς όλους εσάς τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν, με την ευχήν να χαρίζει ο πολυέλεος Θεός πλουσίας κατά τον νέον έτος τας ευλογίας Του εις την ζωήν ενός εκάστου εξ ημών.

Η Εκκλησία αντιμετωπίζει τον χρόνο ως ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό γιά τόν άνθρωπο, γιατί ο χρόνος είναι το εργαλείο με το οποίο ο άνθρωπος κατεργάζεται τη σωτηρία του, γι’ αυτό και η Εκκλησία πάντοτε προσεύχεται τον «υπόλοιπο χρόνο της ζωῆς ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι».

Α γ α π η τ ο ί   μ ο υ   α δ ε λ φ ο ί ,

Αυτή την ημέρα, την πρώτην του νέου έτους, καλούμεθα όλοι μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να κάνουμε με θάρρος και εντιμότητα τον πνευματικόν μας απολογισμό. Να σταθούμε όρθιοι στην δοκιμασία των ποικίλων κρίσεων. Να  αποτινάξουμε νοσηρές νοοτροπίες που ναυάγησαν την πατρίδα μας. Να πούμε εδώ και τώρα ένα μεγάλο όχι  σε όλα όσα μας υπονομεύουν. Να θεραπεύσουμε τα μικρότερα ή μεγαλύτερα ελλείμματά μας, δια της ειλικρινούς μετανοίας, και με τον θείον φωτισμόν να ιεραρχήσουμε προς το πραγματικό μας συμφέρον τις προτεραιότητές μας σ’ αυτή τη ζωή, επιζητούντες με λόγους καρδιακής πίστεως και έργα μετανοίας, πρώτον «την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Του», με την βεβαίαν ελπίδα ότι και όλα τα άλλα, τα οποία ως άνθρωποι έχουμε ανάγκη, θα μας προσφερθούν με αυτάρκειαν από την φιλόστοργη πρόνοια του Θεού. Ζη Κύριος ο Θεός και δεν θα μας εγκαταλείψει.

Αδελφοί μου,

Σας εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι γεμάτη από χαρά και ευτυχία. Χρόνια πολλά σας εύχομαι∙ χρόνια πολλά για να αυξάνεται η χαρά σας και η ευτυχία σας. Όλα τα αγαθά να έλθουν στο σπίτι σας. Θεολογικά αυτό σημαίνει να έλθη ο Χριστός, στη ζωή σας και στο σπίτι σας. Η παρουσία του Θεού είναι η αληθινή, η πραγματική, η αναλλοίωτη χαρά και ευτυχία.

Εύχομαι μέσα στην παρουσία του Θεού να ζήσετε και τον υπόλοιπο χρόνον της ζωής σας.

Χρόνια Πολλά καί Ευλογημένα

                        Δημιουργικό και Σωτήριον το νέο έτος 2015

Μετά διαπύρων ευχών και πολλής πατρικής αγάπης

 Ο    Μ  Η Τ Ρ  Ο  Π  Ο  Λ  Ι  Τ  Η  Σ

† Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης ΕΦΡΑΙΜ

Post a comment