Τηλ.: 22980 52207

info@imhydra.gr

Ιστορία της Μονής

Ο Άγιος Νεκτάριος ίδρυσε την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος το 1904 εις την θέσιν «Ξάντος», εις τα ερείπια παλαιοτέρας Ιεράς Μονής, της Ζωοδόχου Πηγής.

Εθεμελιώθη δαπάναις, μόχθω και επιστασία του αγίου Ιδρυτού και ανηγέρθη «τη του Θείου αρωγή ταις οσίαις Μοναχαίς εις λατρείαν αληθή του Τριαδικού Θεού, του των πάντων Ποιητού». Αι εργασίαι εν τη Ι. Μονή επερατώθησαν το 1912. Το Καθολικόν της Ι. Μονής εθεμελιώθη την 1ην Ιουλίου 1906 και ενεκαινιάσθη την 2αν Ιουνίου 1908.

«Τη τρισηλίω ήγειρε Θεότητι, τον Ιερόν εκ βάθρων τούτον Ναόν, εις αίνεσιν  αΐδιον, ο πάλαι Πενταπόλεως Αρχιερεύς Νεκτάριος».

Παραπλεύρως – βορείως αυτού [μεσοτοιχία] προσηρτήθη μεταγενεστέρως παρεκκλήσιον εις τιμήν του Αγίου, ένθα επί μαρμαρίνου προσκυνηταρίου και εντός θήκης, φυλάσσονται η σεπτή Κάρα και πλησίον αυτής μεγάλη λειψανοθήκη, φέρουσα ιερά λείψανα του Αγίου. Εντός του Ιερού χώρου της Μονής και επί του τάφου του ανηγέρθη έτερον παρεκκλήσιον, των Ταξιαρχών.

Ο Άγιος εκοιμήθη εν Κυρίω την 9ην Νοεμβρίου του 1920 (κατὰ το εκκλησιαστικὸ ημερολόγιο).
Η ανακομιδή του ιερού Λειψάνου εγένετο την 3ην Σεπτεμβρίου του 1953, (κατὰ το εκκλησιαστικὸ ημερολόγιο), η δε ανακήρυξις εις Άγιον την 20ην Απριλίου του σωτηρίου έτους 1961, διά Συνοδικής Πράξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η πάνσεπτος Ι. Μονή του Αγίου Νεκταρίου εγνώρισε ημέρας μεγαλείου κατά την 13ετή ζωήν και δράσιν του Αγίου εν αυτή, αλλά και εις τας μετέπειτα δεκαετίας. Υψούται ως προπύργιον της Εκκλησίας και είναι «ιατρείον νοσημάτων άμισθον» - δαπάνητος η θαυματουργική χάρις και ενέργεια του Αγίου – τόπος γαλήνης, καταφύγιον των θλιβομένων και καταπονουμένων.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial