Τηλ.: 22980 52207

info@imhydra.gr

ΚΟΥΛΟΥΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ

ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»
(12-6-1983)

Πλήρης τίτλος: «Παναγία Φανερωμένη Νοσοκομειακόν και Φιλανθρωπικόν Ίδρυμα,

Αθανασίου και Βέρας Κουλούρα».

 

Ο Υδραίος εφοπλιστής Αθανάσιος Κουλούρας ωραματίζετο την ίδρυσιν Νοσοκομείου εις την Γενέτειραν Νήσον. Ήδη από του 1953 ολίγον προ του θανάτου του ενεπιστεύθη το όραμα τούτο στην αρχόντισσαν σύζυγον Βέραν. Όμως παρ’ ότι τούτο ήταν γνωστόν, η ανέγερσις του Ιδρύματος δεν επραγματοποιείτο. Ανέμενε τον κατάλληλον άνθρωπον. Και ο άνθρωπος ευρέθη εν τω προσώπῳ του ρέκτου Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου.

 

Πολλάκις ο Σεβασμιώτατος επεσκέφθη την γηραιάν αρχόντισσαν εις τον πύργον της, προκειμένου να πεισθή να ξεκινήσῃ το έργον. Η Μεγάλη ευεργέτις εις το πρόσωπον του Σεβασμιωτάτου εύρεν τον διακεκριμένον εκκλησιαστικόν άνδρα, τον ευθύ, ακέραιον και ανιδιοτελή Επίσκοπον που θα ηδύνατο να του εμπιστευθή το μεγάλο τούτο έργον.

 

Ούτω την 16ην Απριλίου 1975 υπεγράφη εις τον ιστορικόν πύργον της το προσύμφωνον διά την ανέγερσιν του Νοσοκομείου, αφού η τοπική Εκκλησία προσέφερε το αρχοντικόν της Ζωής Γ. Καλαφάτη, το οποίον είχε προσφερθή υπό της αοιδίμου εις την Εκκλησίαν μας, διά να χρησιμοποιηθή ως κατοικία του εκάστοτε Μητροπολίτου, δεδομένου ότι δεν υπήρχε εις την Νήσον Μητροπολιτικός Οίκος. Ο Μητροπολίτης όμως, επί προσωπική προδήλως ταλαιπωρία, αλλ’ επ’ ωφελεία των ασθενών της Νήσου, επέλεξεν ως Επισκοπείον το αρχοντικόν – δωρεά των άλλων ευεργετών της Νήσου αδελφών Γκικοπούλου και παρέδωκε το ακίνητον Ζωής Καλαφάτη διά την ανέγερσιν του Κουλουρείου Νοσοκομείου.

 

Την 3ην Ιουλίου 1977 ετέθη ο θεμέλιος λίθος του Νοσοκομείου. Την 12ην Ιουνίου 1983 εγένοντο μετά πάσης λαμπρότητος τα θυρανοίξια του Κουλουρείου Νοσοκομείου.

 

Ο μόχθος της ανεγέρσεως υπήρξε πολύς. Αλλά μεγαλύτερος και ισόβιος ο μόχθος και η φροντίς της καλής λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίον έφερε κατ’ εξοχήν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Σεβ. Μητροπολίτης.

 

Ανυστάκτως μεριμνούσε διά την αρτίαν λειτουργίαν αυτού και την επιλογήν του αρίστου επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Χάρις εις τας προσπαθείας του Σεβασμιωτάτου το Ίδρυμα από της ενάρξεως της λειτουργίας του είχε το θείον δώρον της παρουσίας εκλεκτών προϊσταμένων από την αδελφική «ΕΥΝΙΚΗ», αι οποίαι προσέφεραν μέχρι τις αρχές του 2001 όλως αμισθί την διακονίαν των και την εμπειρίαν των. Εφέτος συμπληρώνονται 38 έτη συνεχούς λειτουργίας του Ιδρύματος (1983-2021).

 

Σήμερα ο νυν ποιμενάρχης κ. κ. Εφραίμ αγωνίζεται, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ., για την εύρυθμον λειτουργίαν του Ιδρύματος.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial